Home » حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفه‌ی هنر by بابک احمدی
حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفه‌ی هنر بابک احمدی

حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفه‌ی هنر

بابک احمدی

Published 2005
ISBN :
Hard Cover
581 pages
Enter the sum

 About the Book 

کتابی در باره زیبایی شناسی، و رابطه اش با حقیقت که رویکردی امروزی دارد. گاها دچار خوانشی سنگین می شود و گاه بسیار سهل. ایرادی که به کار بزرگوار بابک احمدی وارد است این که به جای شرح و بسط دادن یک مسئله بیش از حد از نقل قول استفاده می کند. به گونه ای که خواننده کتاب را فردی دانسته که دانش فلسفی ای نزدیک به مولف دارد و این کار خواندن را مقداری دشوار می کند.نکات بسیار زیادی از این کتاب آموختم و با نظریات روز اشنا شدم که بسیار باعث خرسندیم شد و این کتاب عریض و طویل هیچ گاه خسته ام نکرد با این که بابک احمدی گاها یک موضوع را بارها تکرار می کند.اعتراف باید کرد که خوانش کتاب هر چه به سمت واپسین درس ها پیش می رود مشکل تر می شود